فصل یازدهم سلول و سازمان بندی آن

حجم فایل : 992.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 13
بنام خدا
فصل یازدهم: سلول و سازمان بندی آن


غشا:لایه ایست که اطراف سلول را می پوشاند.

همه سلولها دارای هسته:در وسط سلول قرار داردوحاوی ماده ژنتیکی است.

سیتوپلاسم:ماده سیال داخل سلول و حاوی اندامکهاست.

سلول واحد سازنده ی موجودات زنده است. ساختار و عملکرد غشا سلولها بسته به وظیفه و عملکردشان شکلهای مختلفی دارند؛مثلا:
سلولها بر اساس وضعیت هسته:
1-پروکاریوت:
2-یوکاریوتها:
سلولهای یوکاریوتی دارای اندامکهای درون سلولی اند. هر اندامک وظیفه ی خاصی دارد.
1-میتوکندری:تولید انرژی
2-هسته:کنترل و نظارت بر اعمال سلول؛ فرماندهی سلول
3-لیزوزوم:تجزیه مواد زاید سلول
4-گلژی:بسته بندی و انتقال مواد تولید شده
5-واکوئل:ذخیره مواد

1)سلولهای پوششی پیاز 2)سلولهای سیب زمینی

3)سلولهای پوششی دهان 4)سلولهای برگ کاهو
رنگ آمیزی و مشاهده سلول ها:
رنگها به ترکیبات اصلی سلول میچسبند و آنها را واضح تر میکنند.
مثلا آبی متیل که به پروتئین های غشا و هسته میچسبد و آنها را مشخص تر میکنه. سازمانبندی سلول: جانداران :

1-تک سلولی

2-پرسلولی ساده(کلنی): هر سلول میتواند مستقل از سایر سلولها به فعالیتهای
حیاتی خود ادامه دهد

پیچیده :سلولهای هم شکل و همکار کنار همند سلول بافت اندام(عضو) دستگاه بدن
پایان...